Sunday, October 31, 2010

ama

gawa leypai zamling di na lu
chhe gi nga lu mey mi na..iii
mey mi nawa ka drin chhe

gawa leypai zamling di na lu
chhe gi nga lu mey mi na..iii
ama chhe lu ka drin chhe

(aayi chhe gi tsewa,
sem ley jey mi tshu bey
aayi chhe gi gawa
sem lu thrue di mey....

Ama chhe gi nga lu jin mi,
zamling di ley rang ley pey mo.
Ama chhe gi nga lu jin mi zamling,
garim zhindu chhe ni mo).

yenten zangpo nga lu na wa
kadim sam gi michha pa
yenten na wa kadinchhe
ama chhe lu kadin chhe.

rang sem gawai

rang sem ga wai boom gi nosam
bu nga gi tsa le jey ma tshu
(bu rang gi sem khar bapainga sachho zhen khar jo do mo) x 2

bumo chhe, ma cho mey,
bumo chhe, ma thrue mey,
(log di zompai dhi chi sha ni wong) x 4

jengen ke pai nam khai ye na mo
log dhi zompai due chi sha ni wong
(nga lu gawai dhueshi ye na mo
sem jurwa mey pa dey na mey) x 2

bumo chhe, ya ma song,
bumo chhe, de nang mey,
(tasha nga gi chhelu gu de wong) x 4

sem ni chikhar thim di bey rung rang
nyamchi rang rang so so immey mo
(rang sem gawai nyinkhen boom dang chha,
tshengen ley ki so so dey go bay) x 2

bumo chhe, guna mey
bu nga lu, ten cha rang.
(bum chhe lempa bu nga wong ge mey_) x 4

rang sem ga wai boom gi nosam
bu nga gi tsa le jey ma tshu...

hey bumo chhe (sangachhokor)

hey hey hey, bumo chhenga lu atsi ta na mey,
zhathra ningi zu bai zu din ley

bumo chhe gi nosam chi ley mi

dey pai satha meydi beyrung rang

bumchhe ngi sem khar thra lam lam

(di ra na narey na na na) x 4

i have been in the darkness of the love
(coz you are the visions of my eye) x 2

hey hey, bumo chhey
phama deyba wong nang mey,
nga gawa thridu nima sho song rung
khau le gawai tshangchhu nyemo thrung
chedang nga yuel chhe ni mey rung rang
chhedang ngi gi barna damtshi ye

(di ra na narey na na na) x 4

i can never forget you in my life
(coz you are the one to teach me love) x 2

hey hey hey bumo chhhe
nga da chheba wong nang mey,
shawa pang dang chep da ga do zum
bu nga chhe dang chhep da ga ni mey
thha ring sakha dey pai chhu ba zhu
bu nga chhe dang chhep tha ngu chhe yi

(di ra na narey na na na) x 4

i ll love you for the rest days of my lifecoz i................, i cant stop loving you.

Sunday, June 27, 2010

chhang - iron head

gale kor ti bey rung ra
chhang rang thung go no mai yai
shing ya chha chharo zhem
zowa chhang rang thung go ye
thung gey, chharo thungey,
chhang di zom di thungey, oh ya
chhang di thungwai kab,
sem di hing ley gawe..........

(debey mabey chharo oye
chhhegi chang di pang da)

chhang lu nepa ye rung ra,
chhang di zha rang mi zha ge.
dinche pham dang nendu
butshu nga mindu gay ye..
bu nga garo chha,
nga cho ro wai choro chha.
chhang di zha rang mizha
tencha chhang rang thungey........

debey mabey chharo oye
chhhegi chang di pang da..
oooooo aaaaaaaa oooooooo aaaaaaa yai yai

gale kor ti bey rung ra
chhang rang thung go no mai yai
shing ya chha chharo zhem
zowa chhang rang thung go
nyepa sum ki tsawa jaab
ngatse tsale mithung...

oooo aaa ooo aaaa ha hai ye yeah...........

sangachhokor- tshering wangchuk

sanga chhekor kor wai lam kha lu
nam ya ma thong mi bum chi du
mo zushi ngo ri lu tawa chin
(ya yeshey khandom sa lu jen jeu zum) x 2

mo gawai zum da ten di gi
mo sa ley meto ja wai gang
ngi ming gi sem di tse ba yi
(nga rangwa mepa mo lu sho song yi) x 2

bumchhe lu ga se lab go noru rang
nga ngo tsha chen wai kab gi lap ma tshu
bumchhe lu gawai tshig sum ma lap ley
(nga sangachhekor kortsha hey tsha nu) x 2

nga sangachhekor hey bai tshe
khu nge lu zhu pai key mi ki
rang melam kak da thi sou mey
rang melam kak da di tshe na
nga gawai bum di da dey chuchi...


mo lu gawai tshig sum lab gang ley
nga sangachhekor kortcha hey di gi
nga nim zha dintha chi yang lang so nu
(nga joni ditshe yang ren chhe nu) x 2


bum ngi gi lo ngi len ma nen ley
mo nizha tsang di ya soyi
nga chena chen zhi na li soi
da lama kenchho sum rang khen
bum di da nga logdi chhe chu chi..

chhe tsha rey thong

chhe tsha re thong
da bu ngi lo sem di
tsa da pule rang michha bey

chhe dong di gawa ngi sem tsho
daru thong ni yeh rung tu be mo

di atara jurwa mey pa mo
dey ni yeh rung gawe mo
sem lu gato jurwai ditshe di
di win thungku chi ley mi
jurwa mey pa dey ni ye ru ga

mitshe thungku ngi
lammm zum di na
chhe ngi gi ngilam na lu wong na mey
ngilam gato ditshe zom na mey
gato ngilam nang lu dey ge me....

di atara jurwa mey pa mo
dey ni yeh rung gawe mo
sem lu gato jurwai ditshe di
di win thungku chi ley mi
jurwa mey pa dey ni ye rung ga

chhe tsha re thong
da bu ngi lo sem di
tsa da pule rang michha bey

chhe dong di gawa ngi sem tsho
daru thong ni yeh rung tu be mo
daru thong ni yeh rung tu be mo.....