Sunday, June 27, 2010

chhang - iron head

gale kor ti bey rung ra
chhang rang thung go no mai yai
shing ya chha chharo zhem
zowa chhang rang thung go ye
thung gey, chharo thungey,
chhang di zom di thungey, oh ya
chhang di thungwai kab,
sem di hing ley gawe..........

(debey mabey chharo oye
chhhegi chang di pang da)

chhang lu nepa ye rung ra,
chhang di zha rang mi zha ge.
dinche pham dang nendu
butshu nga mindu gay ye..
bu nga garo chha,
nga cho ro wai choro chha.
chhang di zha rang mizha
tencha chhang rang thungey........

debey mabey chharo oye
chhhegi chang di pang da..
oooooo aaaaaaaa oooooooo aaaaaaa yai yai

gale kor ti bey rung ra
chhang rang thung go no mai yai
shing ya chha chharo zhem
zowa chhang rang thung go
nyepa sum ki tsawa jaab
ngatse tsale mithung...

oooo aaa ooo aaaa ha hai ye yeah...........

sangachhokor- tshering wangchuk

sanga chhekor kor wai lam kha lu
nam ya ma thong mi bum chi du
mo zushi ngo ri lu tawa chin
(ya yeshey khandom sa lu jen jeu zum) x 2

mo gawai zum da ten di gi
mo sa ley meto ja wai gang
ngi ming gi sem di tse ba yi
(nga rangwa mepa mo lu sho song yi) x 2

bumchhe lu ga se lab go noru rang
nga ngo tsha chen wai kab gi lap ma tshu
bumchhe lu gawai tshig sum ma lap ley
(nga sangachhekor kortsha hey tsha nu) x 2

nga sangachhekor hey bai tshe
khu nge lu zhu pai key mi ki
rang melam kak da thi sou mey
rang melam kak da di tshe na
nga gawai bum di da dey chuchi...


mo lu gawai tshig sum lab gang ley
nga sangachhekor kortcha hey di gi
nga nim zha dintha chi yang lang so nu
(nga joni ditshe yang ren chhe nu) x 2


bum ngi gi lo ngi len ma nen ley
mo nizha tsang di ya soyi
nga chena chen zhi na li soi
da lama kenchho sum rang khen
bum di da nga logdi chhe chu chi..

chhe tsha rey thong

chhe tsha re thong
da bu ngi lo sem di
tsa da pule rang michha bey

chhe dong di gawa ngi sem tsho
daru thong ni yeh rung tu be mo

di atara jurwa mey pa mo
dey ni yeh rung gawe mo
sem lu gato jurwai ditshe di
di win thungku chi ley mi
jurwa mey pa dey ni ye ru ga

mitshe thungku ngi
lammm zum di na
chhe ngi gi ngilam na lu wong na mey
ngilam gato ditshe zom na mey
gato ngilam nang lu dey ge me....

di atara jurwa mey pa mo
dey ni yeh rung gawe mo
sem lu gato jurwai ditshe di
di win thungku chi ley mi
jurwa mey pa dey ni ye rung ga

chhe tsha re thong
da bu ngi lo sem di
tsa da pule rang michha bey

chhe dong di gawa ngi sem tsho
daru thong ni yeh rung tu be mo
daru thong ni yeh rung tu be mo.....