Sunday, June 27, 2010

chhang - iron head

gale kor ti bey rung ra
chhang rang thung go no mai yai
shing ya chha chharo zhem
zowa chhang rang thung go ye
thung gey, chharo thungey,
chhang di zom di thungey, oh ya
chhang di thungwai kab,
sem di hing ley gawe..........

(debey mabey chharo oye
chhhegi chang di pang da)

chhang lu nepa ye rung ra,
chhang di zha rang mi zha ge.
dinche pham dang nendu
butshu nga mindu gay ye..
bu nga garo chha,
nga cho ro wai choro chha.
chhang di zha rang mizha
tencha chhang rang thungey........

debey mabey chharo oye
chhhegi chang di pang da..
oooooo aaaaaaaa oooooooo aaaaaaa yai yai

gale kor ti bey rung ra
chhang rang thung go no mai yai
shing ya chha chharo zhem
zowa chhang rang thung go
nyepa sum ki tsawa jaab
ngatse tsale mithung...

oooo aaa ooo aaaa ha hai ye yeah...........

No comments:

Post a Comment